• All
  • 加拿大移民心得
  • 台灣移民心得
  • 英國移民心得

加拿大救生艇計劃 Stream A vs. Stream B 移民加拿大比較

救生艇計劃 …

了解更多

加拿大讀書留學移民嗎:40歲申請讀書留學移民可以嗎?

40歲申請移民加拿大讀書手續 …

了解更多

加拿大安大略省(OINP)Expression of Interest移民計劃

2021加拿大安省移民政策(OINP)正式啟用EOI系統 …

了解更多

台灣探討加長「移民監」

居留一年變至少居留兩年才獲發身份證 …

了解更多

2021年3月27日在朗豪坊舉辦移民加拿大講座

加拿大移民講座又黎啦!特惠港人新政策出台後.好多人向公司了解.拎工簽可以留加拿大幾耐啦?有咩福利啦?有無得配埋工移民啦?又或者宜家先報讀學位趕尾班車得唔得?今個星期六一一講解.請Pm留位.名額有限 …

了解更多
代辦寵物移民

代辦寵物移民加拿大手續方法

2021年寵物移民懶人包 …

了解更多